◕‿◕ زیباترین وب دخملـــونـــــه ◕‿◕
☽وب دخمــــــلونه ملیــــــنا☾


http://www.quizyourfriends.com/instant2.php

CM's | پنج شنبه 21 اسفند 1393برچسب:, | ملینـــــــا

دنیامون

دنیای دخترا

ﭘﺮ ﺍﺯ ﻻﻛﺎﻱ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ... ﺭﮊ ﻟﺒﺎﯼ ﭘﺮﺭﻧﮓ

ﮔﺮﺩﻧﺒﻨﺪﺍﻱ ﻃﻼﻳﻲ ..ﭘﺮ ﺍﺯ ﮐﻔﺸـــــــــﺎ ﻭ ﺩﺍﻣﻦ , ﺗﺎﭖ , ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ

ﺳﺎﻗﺎﻱﺭﻧﮕﻲ ﺭﻧﮕﻲ . . .ﭘﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ . .

ﺗﻠﻔﻨﻬﺎﻱ 2 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ "چرت و پرت!!!"

ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻧﺎﯼ ﻳﻮﺍﺷﻜﻲ ﺯﻳﺮ ﭘﺘﻮﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺗﻲ ..

ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻧﺎﻱ ﻧﺼﻒ ﺷﺒﻲ ...

ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺎﻩ ﺭﻓﺘﻨﺎﻱ ﻫﻮﻝ ﻫﻮﻟﻜﻲ . .

ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ " ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷـــــﻢ ؟ !!!

"ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻧﺎﻱ ﺷﺒﻮﻧﻪ : ﺑﻬﺖ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ؟ ﻧﻪ؟ﮔﻮﺭﺑﺎﺑﺎﺵ !

دنیای دخترانه پره از احساسات پاک و رویاهای دخترونه

CM's | پنج شنبه 14 اسفند 1393برچسب:دنیامو,,,, | ملینـــــــا

دخی باس

دختر بآس...

قلقلکی باشه

دختر بآس....

واسه شکلات و پاستیل اگه شده ادم بکشه

 دختر بآس....

عآشق عطر تلخ و خنک باشه...

دختر بآس....

خجالتی بآشه

دختر بآس...

هنزفریشو با خودش همه جا ببره

دختر بآس....

رنگ لآکش جیق بـآشه...

دختر باس....

عآشق خودش باشه

دختر بآس...

شیک بآشه

دختر باس....

با آهنگی که میگوشه هم خونی کنه

دختر باس....

بدون ارایش هم خوشمل باشه

دختر بآس....

انگلیسیش خوب بآشه

CM's | پنج شنبه 14 اسفند 1393برچسب:دخی باس, | ملینـــــــا

امضاهای من

 

CM's | پنج شنبه 14 اسفند 1393برچسب:امضای های من , | ملینـــــــا

های های

بعضیــــــ وقتهـــــــآ....

از شدت دلتنگیـــــ

گریه کهـــــ هیچ

دلـــــــت میخواهـــد ...

هـــــآی هــــــآی بمیـــــــری!...

CM's | پنج شنبه 14 اسفند 1393برچسب:های های, | ملینـــــــا

خالقم....

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧـــــﺘﺮﻡ ....

ﺧﺎﻟﻘــــﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺳـــﻮﺭﻩ ﻧﺎﺯﻝ ﮐـــــﺮﺩ!

متـــــرو برايم جايگـــــاه ويژه اي ســــاخت!

ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾـــــﻢ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﺎمم ثبت ﮐﺮﺩﻧﺪ ... ! ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯿــــﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿـــــﭻ ﮔﺎﻩ...

ﻧﻤﯿﺘـــــﻮﺍﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻋﺸـــﻖ ﺑﻪ ﻻﮎ قرمز ﺭﺍ .! ا

ينكه صورتــــــي برايم يك دنياست! ﮔﺮﯾــــﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺠـــــــﺎﻟﺖ ...

نمـــــاز با چادر سفــــــــيد را... ﺩﺭكـــــ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧــــــﺖ ﻧﯿﺴﺖ !

ﻣﻨﻢ ﻟﯿﻼي ﻋﺸـــــﻖ ﻭ ﺯﻟﯿــــــﺨﺎﯼ ﺍﻧﺘـــــﻈﺎﺭ ... !

ﻣﻦ ﺩﺧﺘــــــﺮﻡ... ﭼكـــ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﯿﭻ ﺍﺣﺴـــــﺎﺳﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ ... !

ﻣﻦ ﺩﺧﺘـــــــﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻣﯿﺨﻨـــﺪﻡ ....

ﭘﺲ ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﺑﺮﭘﯿﺸﺎﻧﯿﻢ ﻧﺰﻥ ... !

ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻧــــﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺣﺴــــــــــﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...

آﺭﯼ ﻣﻦ ﻫﻤــــﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﻡ... ﮐﻪ ﻋﺸﻮﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺑﺎﺩ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ..!!!

CM's | پنج شنبه 14 اسفند 1393برچسب:خالقم,,,, | ملینـــــــا

مسخره بازیات

 روزی میرســــــــــــد

که یک پارچــــــــه سفید....پایان می دهد به مــــــــــن

به شیطـــــــــــنت هایم ...به بازیگــــــــــــوشی هایم..

به خنــــــــده های بلـــــــــــــــندم

روزی که همه با دیدن عکســـــــــــهایم بغـــــــــــض میکنند و می گویند:

دیـــــــــوونه...دلمون برا مســـــــــخره بازیـــات تنــــــــــــگ شده

CM's | پنج شنبه 14 اسفند 1393برچسب:مسخره بازیات , | ملینـــــــا

گران باش

ای دختــــــــــــر

 

گِـــــران باش

 

بگذار بهایت را پرداخت کــــــــنند..

 

ادم ها چیز های مُفت را

 

مُفت از دست میدهند!!!!!!

CM's | پنج شنبه 14 اسفند 1393برچسب:گران باش, | ملینـــــــا

فرشته ها وجود دارنــــ

فــــرشتـہ هآ همیشه وجود כارט 

اما بعضے وقتآ چوטּ بال ندارטּ  

بهشوטּ میگטּ دختــر

 

CM's | پنج شنبه 14 اسفند 1393برچسب:فزشته , | ملینـــــــا

سیســـــ...ــ....

به بعضــــــــی از پســـــرا هم بــــاید گـــفـت :

عــــــزیـزم اگــــه نمیتونی ادم باشــــی حـــدقل جــــــونور بــــی ازاری بــــاش

 

 

 

CM's | پنج شنبه 14 اسفند 1393برچسب:سیس, | ملینـــــــا